Phơi giấy Washi

Công đoạn cuối cùng của việc làm giấy Washi là phơi giấy.